David Thomas và những người bạn

Catalog cho triển lãm “David Thomas và những người bạn”. Triển lãm được tổ chức tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội 4/2023.

Phiêu Tháng Sáu

catalogue thực hiện bởi Stop and Go Art Space

 

Tiểu sử Phạm Huy Thông

cập nhật năm 2023

Đồng Bào

thực hiện bởi Phòng tranh Bùi (2010)

Tay – Triển lãm cá nhân

thực hiện bởi Phòng tranh Craig Thomas (2013)

Strange Dreams

thực hiện bởi Ernst & Young Singapore (2013)