Mở Xưởng 2022

thực hiện bởi Phạm Huy Thông

Phiêu Tháng Sáu

catalogue thực hiện bởi Stop and Go Art Space

 

Tiểu sử Phạm Huy Thông

cập nhật năm 2022

Đồng Bào

thực hiện bởi Phòng tranh Bùi (2010)

Tay – Triển lãm cá nhân

thực hiện bởi Phòng tranh Craig Thomas (2013)

Strange Dreams

thực hiện bởi Ernst & Young Singapore (2013)