Phiêu Tháng Sáu (catalogue)

thực hiện bởi Stop and Go Art Space