David Thomas và những người bạn

Catalog cho triển lãm “David Thomas và những người bạn”. Triển lãm được tổ chức tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Hà Nội 4/2023.