Vùng Đất Chạy Trốn 05

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 40cm x 55cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập