Ra Khơi

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 150cm x 150cm

Họa sĩ giữ làm sưu tập riêng