Người Thổi Kèn Sắc-Xô-Phôn

2009 – Lụa – 80cm x 80cm