Người Máy 2

Bộ tranh Hộ Pháp

2010 – Acrylic trên vải bố – 150cmx100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập