Mùa Xuân Đến (2 trong 5)

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2018 – Acrylic trên vải – 141cm x 141cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập