Hy Vọng Cuối Cùng

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đã được sưu tập