Dã Quỳ Sơn Nữ

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 100 cm x 100 cm

Người mẫu: Diễm Quỳnh

Tranh đang tìm nhà sưu tập