Bán Cắt Lỗ – Xuân Hạ Thu Đông

2019 – Sơn dầu trên vải lanh – 130cm x 180cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập