Vùng Đất Chạy Trốn 03

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2016 – Sơn dầu trên vải – 100cm x 100cm

Tác phẩm đã được sưu tập