Vọng Phu

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 130cm x 180cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập