Trở Về

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đã được sưu tập