Tĩnh Vật 2018

2018 – Sơn dầu trên vải – 30cm x 24cm

Sưu tập bởi Vân Anh collection