Tiền Trong Tay

Bộ tranh Tay

2010 – Sơn dầu trên toan – 122cm x 122cm

Tác phẩm đã được sưu tập