Phong cảnh Udaipur số 01

2018 – Acrylic trên toan – 51cm x 61cm

Tác phẩm đã được sưu tập