Nửa Đường Mây Bay số 01

2016 – Sơn dầu trên vải lanh – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập