NIẾT BÀN ĐANG THI CÔNG 09

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 200cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập