Niết Bàn Đang Thi Công 04

Bộ tranh Ấp Ủ

2023 – Sơn dầu trên vải lanh – 100cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập