Nhất Định Thắng Lợi !

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 60cm x 60cm

Aquired