Ngựa Trực Thăng

2014 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

Sưu tập bởi Van Anh Collection