Mùa Xuân Đến (4 trong 5)

Bộ tranh Vùng Đất Chạy Trốn

2018 – Acrylic trên vải – 160cm x 80cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập