Mây Vượt Đèo số 03

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập