Khỏa thân với quạt

2019 – Sơn dầu trên vải bố – 90 cm x 60 cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập