Giăng Lưới Bắt Mây ở Đầm Đông .01

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Acrylic trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập