Gia Đình Nhà Dê

2016 – Acrylic trên toan – 100cm x 100cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập