Chân Dung Tự Họa 2008 số 03

Bộ tranh Chân Dung

2008– Acrylic trên toan – 50cm x 50cm

Tác phẩm đã được sưu tập