Chân Dung Với Hai Bàn Tay

Portrait series

2006 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 40cm