Đôi Cánh Tình Yêu

2019 – Sơn dầu trên toan – 50cm x 40cm

Tranh đang tìm nhà sưu tập