Đang Thi Công – Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền 04

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 190cm x 120cm

Tác phẩm đã được sưu tập