Chở Quê Hương Đi

Bộ tranh Hy Vọng

2015 – Acrylic trên toan – 140cm x 160cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập