Chân dung Quỳnh Penang

Bộ tranh Chân Dung

2017 – Sơn dầu trên toan – 40cm x 50cm

Tác phẩm đã được sưu tập