Chân dung nhà sưu tập Tira

Bộ tranh Chân Dung

2016 – Sơn dầu trên toan – 100cm x 100cm

Sưu tập bởi Tira Collection