Chân dung nghệ sĩ Rich Streitmatter-Tran

Bộ tranh Chân Dung

2008– Mực trên giấy nâu – Khổ A4 : 297mm x 210mm

Ký họa khi Rich phát biểu trong một hội thảo nghệ thuật ở Singapore

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập