Chân Dung Lee Chea Hong

Chân dung Lee Chea Hong, họa sĩ người Malaysia

Mầu nước trên giấy Bockingford – 31cm x 23cm – Saigon 2015-04.

Acquired