Chân dung cụ Tạ Khánh

Bộ tranh Chân dung

2003 – Sơn mài trên vóc – 22cm x 22cm

Tác phẩm đã được sưu tập