Chân dung bà cụ xứ Đoài 03

2020 – Bút chì và bút sáp trắng trên giấy Clairefontaine vàng – Khổ A4 297mm x 210mm

Tác phẩm đã được sưu tập