Cấy Những Giấc Mơ

Bộ tranh Hy Vọng

2014 – Sơn dầu trên toan – 100cm x 100cm

Sưu tập bởi Takashi Terao collection