Cây Của Biển

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 150cm x 150cm

Tác phẩm đã được sưu tập