Bữa Tiệc Cuối Cùng

Bộ tranh Đồng Bào

2009 – Sơn dầu trên vải bố – 150cm x 350cm

Sưu tập bởi ông Ong Yew Huat (Singapore)