BÁNH XE LUÂN HỒI II

Bộ tranh Luân Hồi

2021 – Sơn dầu trên vải bố– 60cm x 60cm – Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập