Bán Cắt Lỗ – Bờ Xôi Ruộng Mật

2019 – Sơn dầu trên vải lanh – 190cm x 120cm

Tranh đã được sưu tập