Các tác phẩm trong triển lãm “David Thomas và những người bạn”

Danh sách tranh trong Bộ tranh in “Finding Parkinsons” của hoạ sĩ David Thomas 1 – Vô đề1. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm 2 – Vô đề 2. 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 cm 3 – Vô đề 3 . 2021. In kĩ thuật số. 20,3 x 20,3 […]