Trông Trời, Trông Đất, Trông Mây

Bộ tranh Hy Vọng

2018 – Sơn dầu trên toan – 140cm x 160cm

Available