ĐANG THI CÔNG – XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN 01

Bộ tranh Ấp Ủ

2022 – Sơn dầu trên vải lanh – 150cm x 100cm

Tác phẩm đã được sưu tập