Chào Mừng Năm Mới 2008 Mậu Tý

Bộ tranh Hộ Pháp

2008 – Acrylic trên vải bố – 100cm x 100cm x 2 panels

Sưu tập bởi Witness Collection