Chân dung ông Lý Quang Diệu

Bộ tranh chân dung

Mầu nước trên giấy – 2015 – Khổ 31cm x 23cm

Available