Chân dung ngài Feremod xứ Sephec

Bộ tranh Tay

2011 – Sơn dầu trên toan – 160cm x 140cm

Tác phẩm đang tìm nhà sưu tập

In Thạch Bản – 10 bản