Chân dung kẻ du hành thời gian một chiều

2018 – Acrylic  trên vải – 30cm x 30cm

Tác phẩm đã được sưu tập